NOTIFICARE CONCEDIERI COLECTIVE CNCFR

Mai 7, 2011 at 5:07 pm Lasă un comentariu


MINISTERUL  TRANSPORTURILOR  SI  INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALĂ DE CĂI FERATE

 “CFR” – S.A.

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, cod postal:010873

Tel: (++) 4021 319 25 00  Fax: (++) 4021 315 11 31, cfr: 122218 

CABINET DIRECTOR GENERAL

Nr. 1/ 2576 / 03.05.2011

Catre,

FEDERATIA NATIONALA FEROVIARA MISCARE COMERCIAL

str.Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , Sector 1 Bucuresti ,

FEDERATIA NATIONALA DRUM DE FIER

Bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, Palat CFR, Et. 7, camera 26 bis, CP. 010873, Bucuresti, 

FEDERATIA AUTOMATIZARI FEROVIARE

str.Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , poarta E, cam. 225, Sector 1, Bucuresti 

FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI  „ELCATEL”

Strada Stefan Stoica , Nr.27, Sector 1, Bucuresti

FEDERATIA  MECANICILOR DE LOCOMOTIVA

Strada Stefan Stoica , Nr.27, Sector 1, Bucuresti

FEDERATIA  SINDICATELOR  TRANSPORTATORILOR   FEROVIARI

Calea Grivitei, nr. 347, et.3, Sector 1, Bucuresti

          Subscrisa Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA cu sediul in Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1 Bucuresti, inregistrata la ONRC Bucuresti cu nr. J/40/9774/1998, CUI : R 11054529, legal reprezentata prin dl. Ion Stoichescu in calitate de director general,

Avand in vedere intentia de efectuare a  concedierii colective,

In temeiul art. 69 (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii si HG nr. 258/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” – SA, formulam:

NOTIFICARE

prin care va furnizam toate informatiile relevante cu privire la urmatoarele:

Scurta prezentare

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA s-a infiintat la 15 septembrie 1998 in baza Hotararii de Guvern Nr. 581/1998, avand ca scop al activitatii  administrarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare.

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”-SA gestionează actualmente o reţea de cale ferată cu o lungime de exploatare de 20.161,27 km, din care 13.678,554 km linii curente şi directe şi 6.482,16 km linii staţii. 16.861,644 km alcătuiesc infrastructura feroviară interoperabilă, iar 3.299,626 km fac parte din infrastructura feroviara neinteoperabila. Din totalul reţelei feroviare în exploatare, 2.197 km linii neinteroperabile (echivalent cu 2.465 km constructivi în exploatare şi întreţinere), ceea ce reprezintă 10,89% din lungimea reţelei, este închiriată unor agenţi economici.                            

Situatia personalului 

Repartizarea numerica pe structura de personal la CNCF ”CFR”-SA se prezinta astfel:

STRUCTURA

NUMAR SALARIATI

la data de 01.01.2011

MUNCITORI – din care:

19.938

             Muncitori necalificati

        35

             Muncitori calificati din care:

19.903

                -incadrati pe categorii

 1.522

                -in activitatea de exploatare

17.986

               -alte categorii de muncitori calificati

     395

FUNCTII DE SPECIALITATE SI AD-TIV din care:

  5.192

                   – functii de executie

  3.146

                   – functii de conducere

  2.046

      Motivele care determină concedierea

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR”-SA a incheiat exercitiul financiar 2010 cu pierderi preliminate de 1.044.683 lei, ca urmare a scaderii veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare precum si a altor categorii de venituri, simultan cu sporirea semnificativa a cheltuielilor de exploatare.

La sfarsitul anului 2010, din 131 sectii de circulatie aflate in exploatare, un numar de 96 sectii de circulatie inregistreaza pierderi din activitatea de exploatare, conform situatiei de mai jos:

Nr. Crt.

Sucursala Regionala CF

Nr. total sectii de circulatie

Nr. sectii cu pierderi 2010

Pierderi            2010

1

Bucuresti

26

18

-23.876,85

2

Craiova

18

17

-18.643,21

3

Timisoara

19

13

-21.185,72

4

Cluj

13

8

-45.576,88

5

Brasov

16

10

-6.367,03

6

Iasi

17

15

-32.778,47

7

Galati

12

8

-18.683,71

8

Constanta

10

7

-17.033,88

TOTAL  RETEA

131

96

-184.145,75

In acelasi timp, Compania Nationala de Cai Ferate ”CFR”-SA inregistra arierate preliminate in valoare de 5.216.681 mii lei, din care : 1.822.173 mii lei la bugetul de stat, 750.582 mii lei la bugetul asigurarilor sociale, 23.753 mii lei la bugetele locale, 5 mii lei la bugetul fondurilor speciale şi 2.620.168 mii lei la alţi creditori.

Având în vedere situatia economica dificila a Companiei, reducerea sistematica a veniturilor ca urmare a evolutiei negative a pietei transporturilor in general  si implicit a pietei transporturilor feroviare, in scopul reducerii pierderilor din activitatea de exploatare, ”CFR”-SA şi-a propus măsuri şi obiective de restructurare şi reorganizare a activităţii care sa realizeze pe langa efecte economice şi o optimizare si adaptare a structurilor functionale si de comanda la volumul real al activitatii prestate.

Astfel, până la data curentă a fost parcursa, prin Programul de restructurare şi reorganizare nr. 1/920/16.02.2010, prima etapa a procesului de reorganizare functionala  care a condus la reducerea unui număr de 4.220 de posturi şi diminuarea numărului de personal din structura companiei cu 1.292.

Totodata au fost desfiintate un numar de 18 subunitati de baza din activitatea de exploatare, intretinere si reparatii.

Cu toate acestea, evolutia economica negativa a Companiei a continuat si in ultima parte a anului 2010, producand o dezechilibrare majora in bugetul anual.

Rezultă necesitatea continuarii masurilor de diminuare a pierderilor din activitatea de exploatare cat si alinierii tuturor activitatilor Companiei logicii restrictiilor  impuse de evolutiile actuale ale economiei.

Aceste masuri vizeaza adaptarea  structurilor companiei la volumul real al activitatii,  printr-o noua etapa  de restructurare şi reorganizare, care să urmărească în principal obţinerea unor efecte economice pozitive cât şi reducerea şi simplificarea structurilor tehnice, de administrare si conducere.

Numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere

Modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a companiei ca urmare a aplicarii programului de restructurare si reorganizare a CNCF”CFR”-SA conduce la o diminuare a numărului de posturi cu 1.500 care determina o reducere a numarului de personal cu 812 prin măsuri de reorganizare şi concediere si cu 688 prin închirierea de secţii de circulaţie neinteroperabile. 

            Structura pe functii si meserii a personalului ce urmeaza a fi concediat se prezinta sub forma:

1.      muncitori  482 salariati, din care:

a)   necalificati 19  salariati

b)   calificati 463 salariati, din care :

-incadrati pe categorii 158 salariati

-in activitatea de exploatare 245 salariati

-alte categorii de muncitori calificati 60 salariati

2.      de specialitate si administrativ : 330 salariati, din care:

-functii de executie 310 salariati

-functii de conducere 20 salariati

Repartizarea pe unitaţi componente ale CNCF”CFR”SA se prezintă astfel:

Sucursala Regionala CF Bucuresti

114

Sucursala Regionala CF Craiova

126

Sucursala Regionala CF Timişoara

95

Sucursala Regionala CF Cluj

122

Sucursala Regionala CF Braşov

86

Sucursala Regionala CF Iaşi

96

Sucursala Regionala CF Galaţi

83

Sucursala Regionala CF Constanţa

54

Central companie+ alte subunitati subordonate

36

Criteriile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere

In conformitate cu prevedrile art. 61(8) din Contractul Colectiv de Munca 2011-2012,  la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta  in ordine :

a) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;

b) contractele individuale de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu au cerut pensionarea in conditiile legii ;

c) contractele individuale de munca ale persoanelor care  indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.

In conformitate cu prevederile art. 61(9) din Contractul Colectiv de Munca 2011-2012 “ la luarea masurii de desfacere a contractelor individuale de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;

b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;

c) masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati, care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.”

Conform art. 69(21) din Legea 53/2003-Codul Muncii, criteriile mentionate mai sus se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.

De asemenea, se va tine cont de prevederile art. 59 din Legea 53/2003-Codul Muncii care interzice concedierea salariatilor :

a)     pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;

b)     pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

Conform art. 60(1) din Legea 53/2003-Codul Muncii concedierea nu poate fi dispusa:

a)     pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificate medicale conform legii;

b)     pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;

c)      pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d)     pe durata concediului de maternitate;

e)     pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

f)        pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani  sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

g)     pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;

h)      pe durata efectuarii concediului de odihna. 

Masurile pentru limitarea numarului concedierilor

·        Îngheţarea salariilor de bază brute aferente claselor de salarizare prevăzute în grilele de salarizare, pentru anul 2011 (anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă).

·        Neacordarea sau reducerea unor drepturi pe anul 2011:

-salariul suplimentar ;

-ajutorul material pentru recuperarea for]ei de muncă ;

-sporul pentru utilizarea cel pu]in a unei limbi străine;

-sporul pentru titlu [tiin]ific;

-neacordarea facilităților referitoare la suportarea de către CNCF”CFR”-SA a cheltuielilor cu utilită]ile pentru personalul obligat prin instruc]ii sau dispozi]ii ale conducerii să locuiască în locuin]e de interven]ie;

-neacordarea ajutoarelor materiale cu ocazia sărbătorilor de Pa[te, de Crăciun [i de Ziua Feroviarului;

-neacordarea  tichetelor de masă;

-diminuarea sporului acordat pentru lucru sistematic peste programul normal pînă la 15% din salariul de bază ;

-acordarea de permise si autoriza]ii de călătorie numai de clasa a II-a pentru tot personalul companiei;

-acordarea de abonamente de călătorie (permise scolare) pînă la distan]a de 100 Km inclusiv, iar pentru distanta cuprinsa intre 101 – 300 km acordarea de abonamente pentru vineri simbatq duminicq (VSD);

-renuntarea la suportarea partiala in cuantum de 50% (nu mai mult de 800 lei) a costului biletelor de odihna sau tratament pentru salariati si membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului, din fondul de maxim 2% aplicat asupra fondului de salarii anual.

·        Măsuri organizatorice

–        reorganizare administrativă a reţelei feroviare în 4 structuri de conducere si coordonare cu 8 structuri teritoriale  de exploatare, intretinere si reparatii;

–        reorganizarea şi redimensionarea subunităţilor de bază conform noii structuri administrative a reţelei. Reanalizarea activităţii şi reorganizarea districtelor de linii şi instalaţii. Reanalizarea resurselor de capacitate şi reducerea numărului de puncte de secţionare în ramura trafic;

–        reanalizarea structurilor funcţionale la nivelul aparatului central al  regionalelor  şi adaptarea  structurilor organizatorice şi a numărului de personal la volumul existent de activitate si noul concept de organizare;

–        reanalizarea structurilor funcţionale la nivelul aparatului central al Companiei,  optimizarea  si eficientizarea functionala a  acestora.

·        Alte măsuri

–        închiderea a 1.000 km de infrastructura feroviară excedentară;

–        continuarea licitării secţiilor de circulaţie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile pentru închirierea cu 20% din lungimea reţelei feroviare;

–        reducerea cu 6,17% a cheltuielilor pentru exploatare printr-o mai buna gospodarire a resurselor si ca urmare a posibilitatii finantarii de la bugetul de stat a lucrarilor de reparatii curente;

–        reducerea cheltuielilor cu munca vie cu un procent de 10% fata de valoarea inregistrata la sfirsitul anului 2010;

Sursa: feroviaruldeva

Anunțuri

Entry filed under: Stirile la zi. Tags: , , , .

Directorul CFR Bucureşti a fost demis CFR a anuntat ca va inchide pana la sfarsitul lui 2011 circa 1.000 de kilometri de cale ferata

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Powered By google

Vizite

  • 46,342 vizite

Categorii

Cele mai bine evaluate


%d blogeri au apreciat asta: