Capitaluri proprii sau investitor strategic?

martie 17, 2011 at 5:09 pm Lasă un comentariu


Uneori mă întreb ce rolul statului este în legătură cu societatea şi economia. The approach on public policies in the field of rail transport infrastructures entitles us to believe that the group of individuals who make up the “state” (meaning the mechanism which governs a certain administrative-territorial structure) trade the “public well-being” and the policies for general development, for certain capitalist concepts which apply mostly to the economic landscape, and not the political background, concepts such as “profit” and “loss”. Abordarea asupra politicilor publice în domeniul infrastructurilor de transport feroviar ne îndreptăţeşte să credem că grupul de indivizi care alcătuiesc „de stat” (adica mecanismul care reglementează o anumită structură administrativ-teritoriale), comerţ „bunăstarea publică” şi politicile de dezvoltare general, pentru anumite concepte capitalist care se aplică cea mai mare parte a peisajului economic, şi nu de fond politic, concepte precum „profit” şi „pierdere”. At the crossroads between the year 2010 and 2011, marked by a new version of the “White Paper on Transport” and the recast of the First Railway Package, are we entitled to wonder “what should be the actual role of the infrastructure manager”? La răscruce de drumuri între anul 2010 şi 2011, marcat de o nouă versiune a „Cartea albă privind Transport” şi de reformare a primului pachet feroviar, suntem noi dreptul să se întrebe „ce ar trebui să fie rolul real al administratorului infrastructurii”? and “what should be the role of the track access charge”? şi „ce ar trebui să fie rolul taxei acces pe calea ferată”? The institutional separation of railway companies, which also generated the birth of rail infrastructure managers, had as fundamental elements the financial transparency of revenues and expenses in every segment (including infrastructure management) and profit maximization for every activity. Separarea instituţională a întreprinderilor feroviare, care au generat, de asemenea, naşterea de administratorii de infrastructură feroviară, a avut ca elemente fundamentale ale transparenţei financiare de venituri şi cheltuieli în fiecare segment (inclusiv gestionarea infrastructurii) şi maximizarea profitului pentru fiecare activitate. The companies which manage rail infrastructures (in an overwhelming proportion even the property of public central authorities) were faced with the need to relate their investment and maintenance decisions to the traffic volumes and, implicitly, the profits generated on a certain section. Societăţi care gestionează infrastructurile feroviare (într-o proporţie covârşitoare, chiar în proprietatea autorităţilor publice centrale) s-au confruntat cu necesitatea de a se referă lor de investiţii şi deciziile de întreţinere a volumului de trafic şi, implicit, profiturile generate pe de o anumită secţiune. This way, investing in the highly polluting surface transport infrastructure became a false race for revenues, the state and EU institutions being led to ignore (at least in the official documents which motivate a certain investment) the strategic argument (the radical development of the society and economy in the respective investment area) to the detriment of the more adventurous arguments (direct revenues generated from rail transport). În acest fel, investiţiile în infrastructura de transport de suprafaţă extrem de poluante a devenit o cursa false pentru venituri, instituţiile de stat şi UE fiind condus la ignore (cel puţin în documentele oficiale care a motiva o anumită investiţie) argumentul strategic (dezvoltarea radicală a societăţii şi economiei în zona de investiţii respective) în detrimentul argumentelor mai aventuros (venituri directe generate de transportul feroviar). In the context of territorial cohesion policies and improvement in the standard of living of certain EU communities, the role of rail transport as a catalyst is, therefore, ignored (in the context of a reduced traffic potential). În contextul politicilor de coeziune teritorială şi îmbunătăţirea nivelului de trai al anumitor comunităţi UE, rolul de transport feroviar ca un catalizator este, prin urmare, ignorată (în contextul de un potenţial trafic redus). This brings me to my second question, concerning the role of the track access charge. Acest lucru mă conduce la întrebarea a doua mea, în ceea ce priveşte rolul taxei acces pe calea ferată. Is it just to act as a barometer and an argument in favour of eliminating certain routes considered “unprofitable”? Este doar să acţioneze ca un barometru şi un argument în favoarea de a elimina anumite rute, considerate „neprofitabile”? Maintaining current policies could lead either to the isolation of certain industrial or logistics centres caused by the insufficient taxes raised through the infrastructure access charge or the complete discouragement of rail traffic (and implicitly the same isolation) caused by the increase in taxes. Menţinerea politicilor actuale ar putea conduce fie la izolarea anumitor centre industriale sau logistice cauzate de insuficienta impozitele colectate prin taxa de acces la infrastructură sau descurajarea completă a traficului feroviar (şi implicit izolare acelaşi) cauzate de creşterea impozitelor. A revision of the TUI strategy at national and European level would allow infrastructure managers to allocate resources for areas that need support in order to develop and not to contribute to the impairment of an entire community. O revizuire a strategiei TUI la nivel naţional şi european ar permite administratorilor de infrastructură să aloce resurse pentru zonele care au nevoie de sprijin pentru a dezvolta şi să nu contribuie la depreciere a unei întregi comunităţi.

Articol scris de Ştefan Roşeanu

Reclame

Entry filed under: Stirile la zi. Tags: , , .

CFR SA va demara noi licitaţii pentru Coridorul IV până la începutul lunii aprilie România riscă să piardă 2,5 miliarde de euro pentru Coridorul IV paneuropean. Comisia Europeană a respins documentaţia pentru reabilitarea căii ferate Curtici-Simeria

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Powered By google

Vizite

  • 46,708 vizite

Categorii

Cele mai bine evaluate

Top click-uri


%d blogeri au apreciat asta: